ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s registrací do akcí organizovaných ESA – Univerzitní soutěže a Univerzitních derby.

 • Jméno a přijímení;
 • Přezdívka;
 • Emailová adresa;
 • Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud si je umístíte ke svému účtu);
 • Osobní číslo studenta;
 • Telefonní číslo;
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat 3E ligu, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových;
 • Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány;
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů;
 • Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu;
 • Získání výhry z turnajů námi organizovaných a 3E ligy a doručení výhercům;
 • Zasílání newsletterů;
 • Zodpovězení Vašich dotazů;
 • Plnění zákonných povinností;
 • Ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb).

Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

 • Administrátoři 3E ligy;
 • Organizátoři turnajů;
 • Analytici dat návštěvnosti webu a facebooku;
 • Osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • Osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • Obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.
 • Provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • Provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
 • Uživatelé našich webových stránek a sociálních sítí, na nichž budou v přiměřeném rozsahu zveřejněny fotografie a audiovizuální záznamy z akcí společnosti.
 • Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • Právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • Právo požadovat omezení zpracování;
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • Právo požadovat přenesení údajů;
 • Právo na přístup k osobním údajům;
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat. 

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak a kdy můžete svůj souhlas odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného v sekci KONTAKT.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.