Obecné podmínky použití pravidel Counter-Strike: Global Offensive.

Pravidla se během sezóny mohou měnit, tak je prosím sledujte pravidelně.

Esport Student Association si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla”).

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakožto i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě.

Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1.1. Během souboje hráči nesmí odejít ze zápasu. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.2. Po odpojení ze hry, je hráč povinen se připojit zpět do hry během pěti minut. V opačném případě prohrává daný zápas. V případě, že se hráči dohodnou na delší čekací době není možno uplatnit právo na výhru zápasu.

1.3 Zápas probíhá klasickým competitive způsobem v celkovém počtu 30 kol, kdy se po 15 odehraných kolech vymění strany a první tým, který dosáhne 16 vyhraných kol vítězí

1.4 Při remíze v zápasu, která nastává při bodové shodě 15:15 nastává „overtime“, který probíhá ve formátu BO6. Na začátku overtime si týmy zachovají svou stranu a po 3 odehraných kolech se strany mění. Začáteční budget je nastavený na 10 000$. Při opětovné shodě bodů (18:18, 21:21….) se nastavuje další overtime za stejných podmínek, dokud jeden tým nezakončí overtime s náskokem alespoň 2 bodů.

1.5 V průběhu každé hry je si vítězný tým (respektive jeho kapitán) povinen pořídit screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenu musí být vidět výhra (nápis “Counter-Terrorists/Terrorists win”) s jasným bodovým výsledkem, čas a jméno či přezdívka kapitána protějšího týmu, se kterým utkání odehrál.

1.6 Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot, který dokazuje výhru a je na něm viditelná soupiska hráčů, aby se zamezilo výměně hráčů v průběhu zápasu. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.7 Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 30 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel.

1.8 Pokud hráč zahájí zápas ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1). Protesty k tomuto bodu vznesené v průběhu zápasu budou zamítnuty.

1.9 Pokud hráči mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nesportovní chování, neregulérní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest k adminům ligy.

2.1 Formát BO1 (bod 1.3 a bod 1.4).

2.2 Každý týden je vybrána jedna mapa z ESL map-poolu, která je oznámena nejpozději při rozlosování týmů na další týden.

2.3 Každý tým odehraje jeden zápas týdně proti předem vybranému soupeři, který mu byl přidělen na Battlefy v aktuálním týdnu.

2.4 Tým, který je v tabulce umístěn níž, má přednostní právo výběru začínající strany.

2.5 Při remíze za stavu 15:15 (bod 1.4) mají oba týmy po vzájemné domluvě nárok na 5 minut pauzu pro přípravu na overtime. Případné přetažení časového limitu je nutné doložit screeny s příslušným timestampem, který tuto skutečnost dokazuje a při porušení je možné podat protest adminům ligy, kteří při opakovaném prohřešku mohou tuto skutečnost potrestat odebráním nároků na vyvolání pauzy.

3.1 Každý hráč musí mít registrováno své Steam ID, které bude nezaměnitelně dohledatelné. Za jednoznačnou dohledatelnost jsou odpovědni sami hráči.

3.2 Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Steam ID s tím, které má uvedené ve svém profilu.

3.3 Kapitán týmu má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům. Při výjimečných případech, kdy screenshot pořizuje hráč týmu, a ne kapitán je nutno informovat příslušného admina.

3.4 Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit až v penalizaci celého týmu.

3.5 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a zabanování daného hráče či celého týmu. (Dle rozhodnutí admina).

3.6 Během turnaje není povoleno, aby hráče pomocí spectator modu kdokoli sledoval. Jedinou výjimkou jsou komentátoři turnaje, jejichž Steam ID jsou vždy uvedeny na stránce turnaje. Při porušení tohoto pravidla bude hráč napomenut, při opakovaném porušení bude udělen ban dle rozhodnutí admina. (Výjimku tvoří spectate při oficiálním streamování zápasu a spectate adminů ligy)

3.7 Pokud hráč k zápasu nenahraje screenshoty potvrzující jeho výhru nebo úmyslně nahraje špatné screenshoty bude mu uděleno napomenutí. Pokud se situace bude vícekrát opakovat bude udělen trest dle rozhodnutí admina.

4.1 Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Steam ID v profilu admina.

4.2 O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

4.3 Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně hráče či tým vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4 Při řešení problému, jež se v obdobné verzi již vyskytl v aktuálním ročníku 3E Ligy a byl vyřešen adminy, může hráč upozornit na tuto skutečnost a dle uvážení admina může být přihlédnuto k výsledku řešení pro obdobný výsledek. Admin má i při uplatnění této skutečnosti nadále právo rozhodnout jinak než v předešlém případě.

4.5. Kontumace zápasu

4.5.1 Nedostavení se k odehrání zápasu v 20 minutách po vyzvání soupeřem.

4.5.2 Opuštění zápasu před regulérním dohrání (mimo domluvu se soupeřem).

4.5.3 Nepovolená výměna hráčů před i v průběhu zápasu.

4.5.4 Nesportovní, hrubé chování či hrubé porušení pravidel ESA a 3E Ligy (dle rozhodnutí admina turnaje).

4.5.5 Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 5 minut, tým kontumačně prohrává daný zápas (bod 1.2).

4.5.6 Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Counter-Strike: Global Offensive.

5.1 Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban dle rozhodnutí admina

5.2 Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se pravidel slušného chování. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.3 Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.4 V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na ESA použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.5 Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů, kteří nejsou součástí jejich týmu v dané hře.

5.6 Je zakázáno řešit konflikty, které mají být podle pravidel směřovány na adminy ligy na veřejných kanálech. Veškerá komunikace ke stížnostem bude řešena pouze v soukromém chatu s adminy, případně dalšími přímo zúčastněnými stranami.

6.1. Způsobilost univerzity

6.1.1. Jakákoliv univerzita či vysoká škola v České republice uznaná dle MŠMT a na Slovensku dle MŠVVaŠ se může zúčastnit 3E Ligy. [Dostupné z: http://www.msmt.cz, https://www.minedu.sk/]

6.1.2. Studenti, kteří navštěvují studijní obor dělený na dvě a více škol si mohou vybrat, jakou z univerzit budou zastupovat.

6.2. Způsobilost hráče

6.2.1 Pro účast v univerzitní 3E Lize musí hráč splnit alespoň jednu z podmínek během akademického roku 2019/2020 nebo kdykoliv během něj: Být student bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, a to v následujících možnostech: Být student prezenčního studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1.

6.2.2. Být student distančního studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1.

6.2.3. Být studen kombinovaného studia jakékoliv univerzity dle seznamu uvedeném v oddíle 6.1.1

6.2.4. Nickname hráče nesmí být nenávistný, pomlouvačný nebo sprostý, a to přímo nebo i jen v náznaku.

6.3. Požadavky na týmy

6.3.1 Všichni členové týmu musí být ze stejné univerzity, kterou budou po celé trvání semestru reprezentovat v 3E Lize.

6.3.2. Každý tým musí mít svého kapitána, který bude primárně sloužit pro komunikaci s adminy 3E Ligy a s ostatními kapitány týmů 3E Ligy. Pokud nebude kapitán přítomen v některém ze zápasů, bude nahrazen členem týmu zvoleném kapitánem.

6.3.3. Počet členů v týmu se mění na základě hrané hry a bude vždy předem znám. V případě vícečlenných týmů, může být registrován i jeden náhradník pro případné zastoupení členů stálých ze stejné univerzity.

6.3.4. Hráč může být po celou dobu trvání semestrální ligy zaregistrován pouze pod jedním týmem, a tudíž nemůže přejít do jiného týmu.

6.3.5. V případě odstupu hráče z jakéhokoliv důvodu je povinností týmu si najít náhradního hráče ze stejné univerzity a tuto skutečnost nahlásit adminům 3E Ligy.

6.3.6. Název týmu musí být eticky a morálně únosný, nevulgární a nesmí poškozovat dobré jméno univerzity a 3E Ligy.

6.3.7. Tým může kdykoliv během sezóny požádat o změnu jména. Tato skutečnost je dostupná pouze jednou za sezónu a je nutno kontaktovat adminy 3E Ligy.

6.3.8. ESA, z.s. si vyhrazuje právo na zásah do podoby registrovaných týmů v případě nesplnění výše zmíněných požadavků.

6.3.8.    Tým musí být zaregistrován ve formátu „název týmu“ mezera „[zkratka univerzity]“. Příklad takového názvu je „ESA [VUT]“ nebo „Vepřoví ve křoví [VŠB]“. Takový název týmu musí být zaregistrován i v battlefy, ve kterém se turnaj odehrává.

6.4 Náhradníci (Náhradník hráče)

6.4.1 Každý tým má možnost zaregistrovat jednoho náhradníka ze stejné univerzity, který odehraje zápas, a to dle následujících podmínek: Povolení náhradníka probíhá po domluvě a schválení adminy 3E Ligy

6.4.2 Ve výjimečných případech je možné využít externího náhradníka mimo univerzitu po pečlivém zvážení adminy 3E Ligy a dle podmínek uvedených v oddíle 1.4.1.1